Ay kheda ,, Wantage


🗣 Wantage
🎵 Ay Kheda
#Wantage

اَدا شاخارو در میارن 
عَى خِدا
دنبالمن نفس کم میارن
عَى خِدا
پیگیرمه میگه بد نى کارم
عَى خِدا
بکاممه دنیا بد نى داشم
عَى خِدا

اٍى بابا در  وازه کیه ؟
شاخ شى رفتى " لاذقیه
اینجا همه جورشو داریم 
برو بچسب به کاسبیت عه

پسر  لال نباش
حرفاتو واسه  داف نزار
وگرنه بَردَمى 
ازوون عادیا نهٌ  داغ تراش

تصویر دارن ولى  چاپییَن
گُلُ اَزَمون میگیرن  شاد میشن
دنیا شده سینما صامت
همه پىٍ  چارلى  چاپلینن

خب اگه اینطورى تو  پیش برى
آماده باش تا که  دیس بشى
چون همه ساچیدنو 
قر تو کمرا کلماتو کرده  ریزه ریز

دیگه وقتشه بره  دستا بالاعو
تکون بخوره  دستا باما
ماام همیشه ملودیکیمو
میچرخه ٣ بار حبسا کاما

توام میتونى وایسى خو  بغل ما
عکس نمیگیریم داشى  فقط امضا
تو پروندم گزارش شده
سرقت چند  فقره پا

اوونم نمیتونه کُنِه  درکم حیف
جورى فاز داره انگا  بتمنه
میخواد ازم کلمه بخره
جدا نکن داش  درهمه


اَدا شاخارو در میارن 
عَى خِدا
دنبالمن نفس کم میارن
عَى خِدا
پیگیرمه میگه بد نى کارم
عَى خِدا
بکاممه دنیا بد نى داشم
عَى خِدا

میریزن این وسط  داعشیا
نمیدونن داریم اصن  ما به چى کار
یه پامون رو مرز اووره
ویدو بر میدارم  تا بشیم شاد

فقط دارن اینجا فاز  لب و دهن
اینقد بالام میگیرم هى  دم اً دم
بیرونیم ما اً توى مه
چونکه جى افش میکنه سرو ا ً تن

میبینم همرو  کجو ما وج
توله زنگیده باشه  شبو با من
منم میپیچمش برا اینکه 
همه دافا عربین بیجا  سرو پاجم

چت و مست حتى جا یه شات نى
خودم درشت اما " چشام ریز
حاجى به گوشم رسیده که
پلنگه قبلى داشت  اچ آى وى

منم ترسیدمو هى  رد میدم
واسه خودنه لیریکا  سخت نى نه
چشا همه قرمزه جلوم
مغزا اینجا. تعطیلن

منو میتونى صدا کن هیپ هاپى
دلم میسوزه که ایسگاه شین
ولى بدون وقتى بارون اومد
از سرم هٍنسى سیب پاشید